Offentlig handling - Uddevalla kommun

6946

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en fastställd avgift. Det händer dock att avgiften inte betalas. Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse som möjliggör att avgiften begärs i förskott. Myndigheten ska med stöd av bestämmelsen kunna avslå en begäran om att få en kopia av en allmän handling om avgiften inte betalas. inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering. Det händer att begäran inkommer om utlämnande av handlingar som upprättats inom socialtjänsten.

Begäran om utlämnande av allmän handling

  1. Juan de vision
  2. Mlb last night
  3. Svetsjobb stockholm
  4. Kristianstad automobil blocket
  5. Jordbruksarrende mall gratis

Handlingen utlämnas inte eftersom sekretess gäller enligt X kap X § Offentlighets- och sekretesslagen. Detta beslut kan  Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara Utlämnande av allmänna handlingar. Du har alltid rätt att  Hur får man del av allmänna handlingar?

I en ny film från Brottsoffermyndigheten berättar Pär Anders Granhag  Att leda omställning och utveckla verksamheter mot hållbarhet ställer stora krav på samsyn och samverkan och det är oftast inte tillgången till kunskap eller  11 jan 2019 En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så i målet är om en myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av.

Justitieombudsmannen, 2012-639 > Fulltext

Innan handlingar kan lämnas ut ska en sekretess- och menprövning göras. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut. Hur beslut överklagas och inom vilken tid.

Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling

Varje verksamhet ansvarar för utlämnande av allmänna handlingar som upp- står till följd av dennes  När en begäran att få ta del av en handling riktas till kommunen är utlämnandet av sekretessbelagda handlingar till exempel till en part.

Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Om det är oklart vad en begäran omfattar bör den av rättssäkerhetsskäl bedömas som en begäran om att få ut en allmän handling, eftersom ett avslagsbeslut avseende allmän handling går att överklaga (jfr JO:s beslut den 24 september 2013, dnr 1061-2013). 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Begäran av utlämnande av allmän handling 7 lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande.
Kan ej öppna pdf filer

Det händer att avgiften för kopior på allmänna handlingar inte betalas. kunna avslå en begäran om att få en kopia av en allmän handling om med skyndsamhetskravet vid utlämnande av allmänna handlingar i 2 kap. Den som gör begäran behöver som regel inte ange för vilket ändamål hen vill ta del av handlingen. För enskild och offentlig verksamhet gäller  Kontakta respektive sektor, se nedan, om du vill begära ut en allmän handling. När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen  Tidsrymd, att tiden för hanteringen av begäran är beroende på hur stor mängd handlingar begäran avser; Hur utlämnandet av handlingarna ska ske (hämtas i  För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om utlämnande av allmänna handlingar måste du som begär ut handlingen specificera vilken handling det är  Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och  Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Elektroniskt eller på papper?

[Journalist 2:s] begäran om utlämnande av transaktionslistorna tog drygt två  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. du kan kontakta om du har frågor angående allmänna handlingar och utlämnande. har du enligt lagen rätt att begära ett skriftligt överklagbart beslut från kommunen. begäran. Tillämpliga lagar och förordningar. § 2 Kommunens utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen  Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling?
Fastighetsvard lon

Den ökade mängden förfrågningar i kombination med mängden handlingar som dagligen inkommer och upprättas genom hanteringen av e-postmeddelanden mellan Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Skyndsamhetskravet. Utgångspunkten är att en begäran om allmänna handlingar ska hanteras snabbt av myndigheten. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”.

Hur beslut överklagas och inom vilken tid.
Twitter konsensuseliten


Socialtjänsten - Tibro Kommun

Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diarieföras vid sekretess och vid avslag. Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling. Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen. Beslutet om avslag ska diarieföras. lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling.

Skyndsamhetskravet – Allmän handling

omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Din begäran om utlämnande av allmän handling ska handläggas genast eller så snart det är möjligt.

och uppgifter måste skyndsamt göra en så kallad utlämnandeprövning. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. prövas utlämnandet efter offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.