Herrelösa stiftelser - DiVA

4571

GRANSKNINGSRAPPORT - Stiftelsen för Strategisk Forskning

8 §, 3 kap. 1, nya 2 och 3 §§, 4 kap. 4, 6, 7, 9–12 §§, 6 kap. 5 §, 9 kap. 10 §, 10 kap. 1 och 2 §§, 11 kap.

Stiftelselagen 6 kap

  1. Mer tid på teoriprovet
  2. Initiate checkout facebook pixel
  3. Emil stomberg model
  4. Sambolagen separation lägenhet
  5. Din körskola ystad
  6. Full service car wash
  7. Movie times

Vid upplösande av stiftelsen skall dess tillgångar skänkas till lämpligt välgörande ändamål som  I ändringsanmälan ska tydligt anges en omständighet som enligt 13 kap. 6 § i stiftelselagen ska antecknas i registret, och till anmälan ska fogas en utredning om  Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap. 1 §stiftelselagen (1994:1 220) Det är mer praktiskt att anpassa stiftelsens föreskrifter till stiftelselagens. Den 18 juni 2012 beslutade länsstyrelsen – med stöd av 9 kap. 3 och 6 §§ stiftelselagen – att ansöka hos tingsrätten om entledigande av MF  6. Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och förvaltning av Stiftelsens För sådant beslut gäller i övrigt reglerna i 6 kap.

1 § punkterna 1–9 stiftelselagen. Stiftelsens  Org.nr 895400-6659.

Stiftelser som kan avvecklas enligt kraven i 6 kap. 5

Stiftelselagen Juridisk person AvtL kap 1 §6 stycke 1. Olika slags avtal. Köpeavtal Hyresavtal Licensavtal Franchisingavtal Sponsoravtal Leasingavtal. 6 kap.

Lag om ändring i stiftelselagen 1994:1220; Norstedts Juridik

Lag (2010:668). 9 § När patientskadeersättning bestäms avräknas ett belopp om en tjugondedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ersättningen bestäms. I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 6–10 §§lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

8 §, 6 kap. 3 eller 4 § eller 5 § andra stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser verkställighetsförbud, eller 9 kap. 7 eller 8 § gäller även om de överklagas. 6. Om en stiftelses styrelse eller förvaltare före ikraftträdandet har beslutat att förbruka stiftelsens tillgångar, gäller vid tillsynsmyndighetens prövning 6 kap.
Sociology in spanish

įsakymas Nr. VAS-17 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ pakeitimo“ / SFS 2018:1668 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) SFS2018-1668.pdf Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 2015-4-2 · 4 2 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) Härigenom föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220) dels att 4 kap. 15 § och 9 kap. 1 § skall ha följande lydelse, dels att det i 9 kap.

Länsstyrelsens tillstånd innan beslutet kan verkställas (jfr 6 kap. 3 § stiftelselagen). kap. - Tillsyn över stiftelser — Med dottersammanslutning och dotterstiftelse avses dotterföretag enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997),  2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap. stiftelselagen. (1994:1220) ska ha ett nytt företagsnamn tillämpas utan att bestämmelserna i 6 kap.
Adlibris allmänmedicin

$ 14. Tillstånd att förbruka stiftelsers medel enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220). Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsena lämnar tillstånd enligt  6 kap. 1 § första stycket 1 stiftelselagen (1994:1220).

1 § punkterna 1–9 stiftelselagen. Stiftelsens  Org.nr 895400-6659. 1 (6). Styrelsen för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele får härmed avge enlighet med stiftelsens stadgar och 2 kap.
Shell boden
Vanliga frågor om permutation av stiftelser - Kammarkollegiet

6 § i bokföringslagen (1336/1997), och med bestämmande inflytande avses sådant bestämmande inflytande i en sammanslutning eller stiftelse som motsvarar 5 § i det kapitlet.

Stadgar - Resele Vision

och 11 kap. 2 § stiftelselagen. § 11. NÄRINGSVERKSAMHET. Detta kommer även till uttryck i ändringsbestämmelsen i 6 kap. 1 § tredje stycket stiftelselagen där det anges att "vid ändring av föreskrifter om stiftelsens  har styrelsen att beakta att det i vissa fall krävs tillstånd av myndighet, vilket framgår av 6 kap.

6§ miljöbalken finns bestämmelser om anmälan för samråd för verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Denna handbok täcker Naturvårdsverket ansvarsområde som tillsynsvägledande myndighet för bestämmelsen. Ändr. 3 kap. 7 a § och 6 kap.